Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych
beneficjenta ostatecznego o przysługujących prawach z tym związanych:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dot. beneficjenta ostatecznego
jest Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„TACY SAMI” z siedzibą w Wieluniu, ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń.
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane beneficjenta ostatecznego przetwarzane będą w celu
realizacji zadań realizowanych w projekcie na podstawie art.36 ustawy o rehabilitacji z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz beneficjentów ostatecznych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
w celu realizacji „Zasad zlecenia przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” w celu
monitorowania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektu.
4) Pani/ Pana dane osobowe oraz dane beneficjenta ostatecznego przechowywane będą przez
okres trwania projektu oraz zgodnie z informacjami zawartymi w konkursie.
5) Pani/ Pana dane osobowe oraz dane beneficjenta ostatecznego nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Przysługuje Pani/ Panu oraz beneficjentowi ostatecznemu prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
7) Ma Pani/Pan oraz beneficjent ostateczny prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8) Podanie Pani/Pana oraz beneficjenta ostatecznego danych osobowych jest obligatoryjne
w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.
9) Pani/ Pana dane oraz dane beneficjenta ostatecznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.