Aktualności

 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Integracyjne „TACY SAMI” w Wieluniu informuje iż w okresie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024r będzie realizowało Zadania Zlecone współfinansowane przez PFRON Konkurs 1/2020 pn. ”Pokonamy Bariery”

Kierowane wsparcie będzie realizowane poprzez: rehabilitację ruchową, hydroterapię, pływanie terapeutyczne, terapię pedagogiczną, hipoterapię, Integrację Sensoryczną, terapię psychologiczną, Trening Umiejętności Społecznych, arteterapię, zajęcia muzyczno-ruchowe, specjalistyczne szkolenia dla rodziców

Rodzaj zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

 

ZAPRASZAMY DZIECI Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEJ TERAPII

 

Formularz zgłoszeniowy (wniosek) jest dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia www.tacysami-wielun.pl w zakładce Konkurs 1/2021 „Pokonamy bariery” lub w biurze Ośrodka Rehabilitacyjnego TACY SAMI ul. Traugutta 40 pokój nr 5.

Wypełniony formularz wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności prosimy złożyć w biurze ośrodka do dnia 31.03.2021 r.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 509 023 932.

 

Pobierz wniosek Klikając TUTAJ

 

 

Od kwietnia 2020r rozpoczęliśmy trzeci rok realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji psychoruchowej osób niepełnosprawnych projektu pn.

SKUTECZNE DZIAŁANIA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

finansowanych ze środków

PFRON.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w kwietniu ale z przerwami wynikającymi z wydawanych obostrzeń związanych z COVID-19.

Od 18 maja rozpoczęliśmy rehabilitację w ośrodku , zajęcia zdalne oraz rehabilitację w domach z beneficjentami których rodzice wyrazili chęć takiej terapii i współpracy.

Od miesiąca lipca pracujemy z dziećmi w naszym ośrodku rehabilitacyjnym TACY SAMI.

Frekwencja na zajęciach jest różna z racji trwającego cały czas stanu epidemicznego i indywidualnych sytuacji zdrowotnych naszych beneficjentów

Dokonaliśmy częściowego rozliczenia dofinansowania za pierwsze półrocze , otrzymaliśmy również drugą transzę dofinansowania projektu.

Pomimo trudnego czasu i napotykanych trudnościach w realizacji zadań stan liczbowy beneficjentów nie powinien się zmienić.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości 20-lecia istnienia naszego stowarzyszenia połączonego z uroczystym otwarciem hydroterapii..

Od dłuższego czasu w naszym ośrodku trwają prace mające na celu wzbogacenie gamy naszych zabiegów terapetucznych o te zwiazane z wodą.
Dzięki wsparciu sponsorów oraz PFRON jesteśmy coraz bliżej otwarcia Hydroterapii
Poniż

IMG_8392
IMG_8392
IMG_8393
IMG_8393
IMG_8395
IMG_8395
IMG_8398
IMG_8398
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

ej kilka zdjęć z aktualnego etapu prac.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych
beneficjenta ostatecznego o przysługujących prawach z tym związanych:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dot. beneficjenta ostatecznego
jest Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„TACY SAMI” z siedzibą w Wieluniu, ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń.
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane beneficjenta ostatecznego przetwarzane będą w celu
realizacji zadań realizowanych w projekcie na podstawie art.36 ustawy o rehabilitacji z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz beneficjentów ostatecznych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
w celu realizacji „Zasad zlecenia przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” w celu
monitorowania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektu.
4) Pani/ Pana dane osobowe oraz dane beneficjenta ostatecznego przechowywane będą przez
okres trwania projektu oraz zgodnie z informacjami zawartymi w konkursie.
5) Pani/ Pana dane osobowe oraz dane beneficjenta ostatecznego nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Przysługuje Pani/ Panu oraz beneficjentowi ostatecznemu prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
7) Ma Pani/Pan oraz beneficjent ostateczny prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8) Podanie Pani/Pana oraz beneficjenta ostatecznego danych osobowych jest obligatoryjne
w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.
9) Pani/ Pana dane oraz dane beneficjenta ostatecznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.